Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

To je del skupne cene za uporabo omrežij, ki se nanaša na uporabo posameznega omrežja in sistemskih storitev.

Cena elektrike je nižja v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22:00 in 06:00 uro naslednjega dne, ter vse sobote in nedelje. Za poslovne odjemalce ima pomembno vlogo možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, saj je to najlažji način zniževanja stroškov elektrike za podjetja (pri energiji in omrežnini). Na strošek omrežnine ima vpliv tudi dosežena konica – nižja kot je, nižji bo omenjeni strošek. Konica se meri na 15 minutne intervale, znižate pa jo lahko tako, da izničite faktor istočasnosti obratovanja strojev (velikih porabnikov ne vklapljate istočasno).

Glede na časovno obdobje je cena elektrike najdražja podnevi in najcenejša ponoči, med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Tarifa električne energije je nižja tudi ob vseh dela prostih dnevih (sobote, nedelje in prazniki). Če proizvodni proces poteka izven obdobja, ko je elektrika najdražja, torej lahko precej znižamo strošek podjetja za električno energijo.

Starejše naprave navadno porabijo več električne energije kot istovrstne nove. Včasih se investicija v novo in varčnejšo napravo izplača bolj kot obratovanje stare – bolj potratne naprave.

Informacijski pisarni ali dežurni službi v vašem distribucijskem podjetju sporočite svoje ime, naslov ter številko merilnega mesta. Klici kupcev so v veliko pomoč pri ugotavljanju velikosti in resnosti izpada električne energije.

Najprej se je potrebno prepričati, da problem ni nastal v našem domu. Preveriti je potrebno varovalke in glavno stikalo. Če je oboje v normalnem stanju, se pokliče dežurno službo pristojnega distribucijskega podjetja in sporoči izpad napajanja. Operaterju boste morate posredovati ime, naslov ter št. merilnega mesta.
V primeru prekinitve dobave električne energije, zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (npr. v primeru neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnani ter je z dobaviteljem sklenjena nova pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

V primeru daljše prekinitve dobave električne energije ugasnite vse naprave za električno ogrevanje oziroma hlajenje, ter vse ostale električne naprave, z izjemo ene luči, ki bo služila kot indikator vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja električnega omrežja. Hladilnike in hladilne skrinje odpirajte ekonomično (ne puščajte jih dalj časa odprtih). Po ponovni vzpostavitvi dobave električne energije naprave za ogrevanje/hlajenje in druge električne naprave vklapljajte postopoma, v daljšem časovnem obdobju, da zmanjšate obremenitve v sistemu, in s tem tudi težave pri ponovnem vzpostavljanju (normalnega) obratovanja sistema. Operaterju sporočite nastalo okvaro v vašem kraju. V kolikor imate neodvisni vir napajanja poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja.

Osnovno načelo je, da distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje čim večjemu številu kupcev v najkrajšem možnem času. Postopek vzpostavitve napajanja je naslednji: distribucijski center vodenja vzpostavi napajanje razdelilnih transformatorskih postaj 110/SN kV. Pri vzpostavljanju napajanja so transformatorske postaje najpomembnejše. Distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje za zelo pomembne kupce, kot so bolnice, vodne črpalke ipd., popravi električne vode, ki napajajo večje število kupcev, da omogoči ponovno napajanje čim večjemu številu kupcev v čim krajšem možnem času, popravi napake na transformatorjih in pri kupcih.

Sosed se morda napaja iz drugega izvoda kot vi. Na primer, nadzemni vod morda res poteka mimo vaše hiše, napajate pa se preko podzemnega kabla, ki poteka po vašem dvorišču. Če se napajate samo preko ene faze, je možno, da je vaša v okvari.

 

Imetnik soglasja za priključitev in kupec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti SODO takoj, ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku (62.člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur.list RS 126/2007).

 

Želite prihraniti?

Zamenjajte dobavitelja.

Brezplačno z enim klikom.

Pišite nam na info@withu.si

Pokličite nas na 01/ 565 44 88